Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Doa Al Ma'tsurat

 


Doa Al Ma'tsurat Sughra

Al Fatihah

 
A'udzubillahis samii'il 'aliim minasy syaithaanirrajiim Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahirabbil'alamiin. Arrahmanirrahiim. Malikiyaumiddiin iyyaakana' budu wa iyyaa kanasta'iin. Ihdinaash shiraathal mustaqiim. Shiraathal ladziina an'amta 'alaihim ghairil.maghdhuu bi 'alaihim wa laadh dhaaliin

Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk.
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.(1)
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,(2)Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.(3)Yang menguasai hari pembalasan.(4)Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.(5)Tunjukilah kami jalan yang lurus,(6)(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (7) 


Al Baqarah 

 

Alif Laam Miim. Dzaalikal kitaabu laa raiba fiihi hudallil muttaqiin. Alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunash shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun.Wal ladziina yu'minuuna bimaa unzila ilaika.wa maa unzila min qoblika wa bil aakhiirotihum yu'qinuun.Uulaa ika 'alaa hudam mirrobbihim wa ulaa ika humul muflihuun

Alif laam miim.(1)Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,(2)(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka,(3)Dan mereka yang beriman kepada Kitab (al-Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.(4)Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan-nya,dan merekalah orang-orang yang beruntung.(5) 

Post a Comment for "Doa Al Ma'tsurat"